Vi ønsker flere maskiner som kan fjerne karbon fra lufta

Teknikken finnes allerede vi bruker den ikke: trær i mengder

Menneskets historie er historien om trefelling i stor skala, hele kontinenter er tømt for skog og vi har ikke skjønt det før ganske nylig.

Trær er naturlige karbonslukere og det er sterkt ønskelig med flere. En gammel styvet eik kan være symbolet for dagens skoger, og det burde vært mange flere eiker, bjørker, bøker, almer og flere enn vi har nå.

For lenge siden ble barskog innført for å øke produksjonen av trevirke. Norsk skog ble da barskog, og lauvskogen ble nesten helt borte. Dette har ført til reduksjon i karbon opptaket som kunne vært større med lauvskog, redusert biomangfoldet og redusert veksten av mange slags planter under de lyse lauvkronene vi hadde og kan få igjen.

En slags økonomi styrer skogene

Barskog er nå nesten bare virkeskog som i økende grad er basert på flatehugst og slik ung skog gir dårlig karbonopptak, men gir skogeierne raske penger. Vår urskog som er svært gammel skog med sine gode egenskaper er i ferd med å forsvinne i vår totaløkonomiske verden.

Lys stor bjørkeskog fanger mer karbon og slipper flere til.

Skogens trær er maskiner som jobber for en god Jord

Tenk deg en maskin som som bruker sol energi for å fjerne karbon fra lufta, og gjør det til et vakkert, sterkt, naturlig og bærekraftig byggemateriale.

Ja, men det er jo trær det.

La oss plante mer lauvskog

Skogen er truet av mange interesser, karbonopptaket kunne vært større med bare lauvskog, men all skog er bra for Jorda. Våre plante- og verneinteresser for lauvskog sliter i motvind.

La oss plante mer skog, og la det bli lauvskog heretter. La det meste av den bli stående veldig lenge og bli urskog - det er det beste for en naturlig verden.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Lauvtrær med blomster under er et fint og karbongodt syn.