Uformelt nettverk få personer bestemmer alt i samfunnet

Demokratiet nullet ut vi de mange er manipulert bort

Den virkelige makt utøves ikke via såkalte demokratiske prosesser. Det er helt klart i alle sammenhenger at summen av alle beslutninger - som er lik samfunnsutviklingen - bare tjener de som har ressursene og kontroll over den økonomiske virksomheten. De arbeider kontinuerlig med å styrke sin posisjon. De tar ikke hensyn til kortsiktige eller langsiktige negative konsekvenser av det de gjør innen miljø, etikk eller sosiale forhold.

Eksemplene er mange:

 • Helseforebyggende arbeid settes til side fordi ingen tjener penger på det
 • Lovregulering og kontroll bygges ut slik at makt og fortjeneste maksimeres for de få som bestemmer
 • Forurensing av miljø fortsetter fordi det koster å rydde opp
 • Ressurser plyndres over hele jorda for det gir høyest fortjeneste
 • Groteske økonomiske ulikheter utvikles for det styrker makten til de få
 • Kriger fortsetter uten opphold for det er et maktinstrument og styrker fortjenesten direkte og indirekte
 • Media driver propaganda og skjuler eller fordreier sannheten med lagede fortellinger og betalt journalistikk
 • Sosiale forhold skades fordi fortjenesten de skaffer seg må beskyttes. Virksomheter flyttes derfor hensynsløst dit fortjenesten er størst og bedrifter legges ned kontant og brutalt.
 • Fellesskapet dekker alle kostnader ved nødvendig infrastruktur innen transport, kommunikasjon og utdannelse.

Folk er ute og ser hva andre har bestemt - igjen

Makten er sterk og lukket

De som har makten er de få som har tette forbindelser i samfunnets nettverk: De som møtes ganske ofte formelt og uformelt og derved "har snakket sammen". De møtes kanskje bare en gang eller to i året, de er svært få, kanskje bare noen hundre her i landet, og de bestemmer i praksis over oss som er de mange.

Maktutøvelsen er kontinuerlig og slik at den enkelte er satt til side og bare kan registrere hva som skjer. Demokratiet er ren magi og har aldri fungert.

Hva man gjør og ikke gjør inne i et stemmeavlukke spiller ingen rolle, og det er det samme over hele verden.

Samfunnet vårt styres via permanent nettverk av etablerte funksjoner

Statlige, private, internasjonale organisasjoner og institusjoner avgjør alle spørsmål og bestemmer alt. De som bestemmer har funksjoner i disse organisasjonene, de ser ikke på seg selv som mektige, for de beskytter bare egne interesser, og det er de som bestemmer de store ting i utviklingen av samfunnet.

Personene skiftes ut og nye kommer inn, alle utfører sin funksjon i organisasjonen, familien eller arverekken, og resultatet av arbeidet er at det alltid blir slik det mektige nettverket ønsker det. For å få gjennomslag samarbeider man i nettverket med andre organisasjoner eller personer med sammenfallende interesser. Får man gjennomslag er gevinstene store, og oftest lykkes man.

Innspill fra de mange er å regne som støy og forstyrrelser, og kan uansett bare oversees. Det er viktig at det holdes i gang mange debatter for de mange og de intellektuelle, det gir et skinn av åpenhet, men det er alt spill for galleriet.

Inne i byen foregår alt, men noen er helt utenfor alt som skjer. De styres fullstendig, eller de har trukket seg helt ut og gjør som de vil?

Makt er alt

De som setter den overordnede agendaen er de mektige som styrer virksomhetene og pengesystemet som er grunnlaget for all makt. Alt er laget for stadig sterkere konsentrasjon, for vekst og atter vekst, selv om evig vekst er en logisk inkonsekvens. Den økonomiske politikk som blir resultatet av slikt nettverksarbeid begunstiger bare dem på øverste nivå som allerede har mest og de som lever av rentene av sine formuer.

Makten blir større og større år for år, de økonomiske forskjellene i samfunnet bare øker og øker, og alle problemer vokser og vokser for oss de mange.

Nettverksmedlemmene som styrer er av mange slag

De har stillinger i firmaer, institusjoner, organisasjoner som møysommelig og bevisst arbeider for makt og større innflytelse på alle beslutninger. De tenker stort, på overordnet nivå, og er i økende grad verden og internasjonale.

Slik styres samfunnet via et nett av personer som gjennom sine stillinger og forbindelser bestemmer alt.

De tre store NHO, LO, Regjering: En dose åpen framtreden når alt er bestemt, og vi får beskjed om hva det skal bli til. Vi er på sidelinjen i alt som foregår for de avtaler alt seg imellom på bakrommet.

Makten ligger i nettverket, og her kan du se funksjonene

 • Store private og statlige firmaer med sin kapital og sine kraftige PR og påvirkningstjenester er viktigst av alt og får det alltid som de vil. Deres investeringer skal optimaliseres for sterke resultater.
 • Alle de utvalg, kommisjoner og grupper som bestemmer nye lover og regler legger premissene og rammebetingelsene for all inntjening i samtaler med de andre i nettverket.
 • PR byråer gjør alt de får betalt for og utvikler og gjennomfører strategier med stor virkning med alle tilgjengelige virkemidler.
 • Offentlige institusjoner sørger for nitid gjennomføring, og straffer de som ikke vil delta.
 • Lobbyister og pengegaver i politikken er nødvendige for et optimalt resultat, store effekter kan oppnås med riktig bruk av slike virkemidler.
 • Internasjonale forbindelser satt opp via bindende avtaler låser alle lokale avgjørelser og stenger ute lokale interesser.
 • Fagforeninger og arbeidsgiver-organisasjoner jobber intenst for sine interesser som er fleksible arbeidsplasser og fortjeneste uten hensyn.
 • Byråkratiet/departementene styrkes kontinuerlig og blir mektigere når regelverkene utvides i omfang.
 • Fagforeningenes pamper bestemmer ut fra eget beste hvordan arbeidslivet blir.
 • Skoler, universiteter og høyskoler legger opp forskning og utvikling, og de former arbeidskraften og utvikler teknikker og markeder etter nettverkets ønsker slik at fortjenesten kan bli optimal og at de som utdannes straks er ferdigutdannet for å bidra til maksimal fortjeneste for de få.
 • Politiske miljøer i alle land er toppmiljøer av karrierepolitikere og representerer seg selv, ikke noe parti eller gjennomsnitt av befolkningen. De er nyttige i nettverket for de vedtar lover og bestemmelser som presses på alle.
 • Tenketanker med ukjent autoritet utvikler premisser for nettverket, og er finansiert av de samme interesser som bygger makt.

Penger, penger styrer alt og det er noen få som har de store pengene og de bruker dem mot alle andre.

Alt henger sammen i nettverket og noen snakker hele tiden sammen og avgjør alt.

Hva folk skal gjøre nå

Den amerikanske president Bush II sa til nasjonen etter tragedien 9/11: "Go shopping". Det kan passe her også, man kan finne seg et shoppingsenter og stimulere økonomien, for det er harde tider i flere bransjer, blant annet i oljeindustrien.

Et godt alternativ til å shoppe er å tenke grundig gjennom hvordan det er blitt slik, hvorfor vi finner oss i det og hva man kan gjøre for å unngå spillet.

Skaff blanke ark og fargestifter og begynn helt på nytt

Veien ut av maktsamfunnet er lang

De som har makten styrer alle lover og regler og vender dem til sin fordel. Makt skaper alltid korrupsjon, systemet er nå korrupt og vi trenger et nytt. Ikke bekjemp systemet, det er for sterkt, men heldigvis selvødeleggende. Gå i mot og hindre utviklingen av denne maktkolossen, for den er ikke bærekraftig.

Vi trenger et nytt samfunn som oppfyller individuelle menneskelige, naturlige og lokale behov. Se hva som skjer, og bidra til det nye, i førstningen parallelle, systemet som skal overta når det eksisterende forsvinner.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Social capital in the field of power: the case of Norway.

Magtelite: Opbygge og dele viden om elite, netværk og magt.

Analyse & Tal er et københavnsk analysebureau, der består af statistiske og digitale nørder.