Total overtakelse av verdens finansielle system

De vil kontrollere alle pengene i verden

I tegneserien Donald Duck prøvde Skrue McDuck ( =The Federal Reserve) å samle alle pengene i verden i sin pengebinge, og han hadde stadig trøbbel med B-gjengen. Et lignende spill foregår nå, men i virkeligheten og med store konsekvenser for oss alle.

Les her: Eventyret om de gale kriminelle pengebrukertrollene som ville ha ny verdensorden.

Et pengesystem har egentlig 3 oppgaver: trygg og god omsetning i alle lokale økonomier, verdilager og sikring av økonomisk likhet for alle. Det er en forutsetning at de lokale økonomier har egen styring på kreditten i sitt område, er frivillige og demokratiske og kan arbeide frivillig sammen i globale nettverk. Slik er det ikke, kreditt og penger er monopolisert og blitt en ting som er et kontrollinstrument. Det er nå sterke krefter av typen bankkarteller og eliteinteresser som vil benytte seg av kontrollmulighetene.

Hvem er med og hvem er ikke med: sanksjoner mot Russland er for å late som om noen er motstandere men alle er med over hodene våre

Spillet om pengene fortsetter og er spillet om makt over alle

Det er et spill der individuell frihet kan tapes og noen få kan ta full kontroll. Pengesystemet er monopolisert, såkalt politisert og sammenhengen med lokale økonomier og verdens verdiskapning er gått tapt. Den reelle makten ligger hos bakmenn som har store ambisjoner om full kontroll via en verdensvaluta muligens kalt "bancor". Sentralbanksystemet deltar i prosessene, og ledet av privateide Federal Reserve Bank i USA foregår nå utviklingen av et globalt finanssystem. Det er ikke tale om konspirasjoner for realitetene taler for seg, og full globalisering er en forutsetning der åpne finansielle markeder tillater fritt spill hvor de sterkeste kan boltre seg.

Les her: Pengenes vesentlige svakheter løses ved monetær og finansiell revolusjon.

Det hele er nøye planlagt og institusjonalisert

En oversikt over de involverte institusjonene og deres oppgaver vil gi en pekepinn på det store spillet som er i gang.

Federal ReserveBank FED i USA har en blank imponerende fasade - se bilde over - men har skjulte planer

Federal Reserve har bestemte oppgaver og roller nasjonalt og internasjonalt, og det er et kjernepunkt i saken at Federal Reserve Bank er styrt av private bakmenn utenfor demokratisk kontroll. Det er en rik dokumentasjon på dette, men offisiell bekreftelse vil man aldri få. En rekke store transaksjoner som beskrives som bemerkelsesverdige er gjennomført av FED i de siste årene, spesielt i forbindelse med kollapsen i 2008. Det vises til link nederst. FED er et aksjeselskap, det er ikke mulig å få rede på hvem som eier aksjene, men det er ikke den federale regjeringen i Washington. The FED låner penger til de føderale myndigheter i USA som må betale renter på pengene, og avhengighetsforholdet er nå totalt.

Det styrte krasjet i 2008: De trodde ikke det var mulig, men det kan skje igjen og vi har ikke innsikt i hva de holder på med, planlegging av et nytt styrt krasj er allerede i gang

Formannen i FED, p.t. Yellen, har formelt ansvar i de internasjonale arenaer. Hun er USAs medlem i styret i Det Internasjonale Pengefondet International Monetary Fund IMF, medlem i styret i Bank for international Settlements BIS som regulerer internasjonale finansavtaler, og medlem sammen med andre amerikanske relevante embetsmenn i The National Advisory Council on International Monetary and Financial Policies.

The International Monetary Fund IMF Pengefondet ble opprettet i 1945 og har nå 188 medlemmer - det litt over 200 nasjoner i verden. Ambisjonen er ideell: å skulle fjerne underbalanser, gjøre alle land selvbergende, bidra til samarbeid, vekst, stabilitet og hjelpe til i kriser. Medlemmene bidrar med midler etter en fastlagt nøkkel. USA eier hele dette showet - ikke tro noe annet - og USA er styrt av The FED.

FED sjefen er også medlem av USAs delegasjoner til viktige internasjonale møter som møtene med finansministre og sentralbanksjefer i de 7 største økonomiene i verden, ofte referert til som G-7. Vi har nå fått en gruppe G20. Hun og mange andre stabsmedlemmer deler mange internasjonale oppgaver, inkludert å representere FED i møter hos Bank for International Settlements BIS i Basel, Sveits, og i Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling The Organisation for Economic Co-operation and Development OECD i Paris, Frankrike

FED sjefen Janet Yellen er overstrømmende de som styrer henne planlegger et kontrollert finanskrasj

Verdens handelsorganisasjon World Trade Organisation WTO arbeider med regler for internasjonal handel der alt dreier seg om a legge til rette for de sterke firmaene i verden. Verdensbanken The World Bank Group er med i systemet, og har som hovedoppgave å arbeide for reduksjon av fattigdom i verden. De får midler fra flere av de andre aktørene nevnt her.

G-7 er et forum for de 7 mest industrialiserte økonomiene i verden, og ble startet i 1975 og består av Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, USA, UK og Kanada. G-7 representanter møtes periodisk for å diskutere økonomiske og monetære spørsmål, og de halvårlige møtene får mye media oppmerksomhet. Den tidligere franske president Valéry Giscard d'Estaing tok initiativet til disse møtene. G-7 ble til G-8 i 1998 da Russland ble med, og vi har nå også G20.

Riksbankene er som FED selv om alle tror noe annet

De fleste utviklede land har en riksbank som fungerer på omtrent samme måte som The FED. Den eldste er Sveriges Riksbank som ble stiftet i 1668 og Bank of England som kom i 1694. Napoleon etablerte Banque de France i 1800, og Bank of Canada begynte driften i 1935. Den tyske Bundesbank ble reetablert etter den andre verdenskrigen og er modellert etter The FED. Nylig har noen av funksjonene til Banque de France og Bundesbank blitt overtatt av den europeiske sentralbank ECB som ble opprettet i 1998. Norges Bank er den lydigste av alle, og det er sterk overnasjonal styring av oss som bor her.

BRICS Brazil, Russland, India, Kina, Sør-Africa

Begrepet BRIC ble først brukt i en rapport fra Goldman Sachs i 2003 som postulerte at disse landene i 2050 ville være rikere enn de land som i dag er de store økonomiske landene. Tesen om BRICS sier at Kina og India vil bli verdens dominante leverandører av industrielle produkter og tjenester, mens Brasil og Russland vil bli dominante råvareleverandører, og slik har potensiale til å danne en viktig økonomisk blokk.

Det kommende systemet skal ha en felles valuta Bancor foreløpig blank men lever i kulissene og dukker sikkert opp

Global valuta er enklest for de som vil styre alt

Bancor er foreslått i en rapport fra IMF uten forutgående diskusjon eller høring, og dette har skapt bestyrtelse i mange kretser. Vi viser til linkene nedenfor. Det planlegges også en flytting ut av finansverdier som valutaer og over i faste verdier som eiendom, anlegg, råvarer, edelemetaller etc.(asset classes), og i den forbindelse er det viktige å få til en situasjon med stor etterspørsel. Se Georg Soros uttale seg om dette i videoen under.

Husk også at det allerede er innført en valuta SDR Special Drawing Rights som er en støttevaluta for IMF og som i dag har en litt uklar rolle, men som kan få en vesentlig større rolle i framtida, kanskje som en forløper for Bancor, eller at SDR plutselig en dag er blitt til Bancor.

Flere skjulte fora holder på med sine intriger

Det kan være på sin plass å nevne det uformelle tause forumet Bilderberg som også har folk med på utviklingen - se link under. En annen innflytelsesrik aktør verdt å nevne er Council on Foreign Relations og den britiske sampart Royal Institute of Foreign Relations som begge jobber i det skjulte. Disse to organisasjonene sies å ha sin styrke i manipulering av folkemeningen.

Royal Institute of Foreign Relations er en utvikler av folkemeningen for sine egne formål

Mediene er noen svin og bedrar oss

Bakom det hele synger medieopplegget der virkeligheten er skjult og det som presenteres for oss er en agenda under utvikling, en historie om at dette er til beste for oss alle, til og med en agenda der vi kan få komme med innspill, men der målet er full kontroll over oss uten snev av demokratisk medvirkning.

Les her: Alt du ser i media har alltid en skjult plan.

Linker

The Money Masters

Hvem eier The Federal Reserve Bank?

Bank for international Settlements BIS

Det Internasjonale Pengefondet International Monetary Fund IMF

The National Advisory Council on International Monetary and Financial Policies

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD

Verdens Handelsorganisasjon World Trade Organization

World Bank Group

Bancor som er foreslått av IMF

IMS international monetary system rapport fra IMF

Bilderberg 2013 er i gang

Council on Foreign Relations