Revolusjon er veien

Mange revolusjoner i gang
Det har alltid vært kamp om endringer. I begynnelsen ser det ut som kampen mellom de få sterke og de mange små. De få sterke blir alltid overvunnet av de de mange små - igjen og igjen og alltid etter kamp. Revolusjon kan oppnås uten vold, men aldri uten strid.

Boksing er ikke voldelig, men fysisk kamp. En revolusjon er også kamp, men kamp om ideer og kamp om hodene våre og hva vi skal gjøre. Myndigheter bruker ofte vold aktivt for å stoppe ideer, for eksempel arrestasjoner og forbud. Myndigheter kan lage monopoler, bruke lover aktivt for sine formål og gripe aktivt inn overfor andres rettigheter.

Det handler om å stoppe en måte å gjøre ting på og innføre en ny måte: Oftest er det en myndighets måte å gjøre ting på som skal forandres, og myndigheten er oftest negativ til slike endringer, og det blir strid.

Les her: Loven gjelder ikke for deg.

I mange land er det nå uro og store omveltninger, mange regimer faller og nye former for samfunn ser dagens lys. Egypt er midt inne i strid, i Tyrkia er det demografisk, politisk og religiøs uro, Thailand arbeider med saken, i mange arabiske land er makten truet, i USA er det sterke krefter mot den sentrale regjering og de særinteresser som faktisk styrer, og det er minner fra Øst-Tyskland som falt i 1989 da miltære og politi nektet å utføre ordre og lot folket gjøre som de ville. I Kina er flere folkegrupper truet og dissidenter fengsles, og Sovjetstatens fall er en annen dramatisk hendelse.

En instruksjonsmanual for revolusjon

Alltid er det aktivister som skaper endringene som betyr noe, Eidsvollsmennene var revolusjonære og Gandhi var revolusjonær.

Les her: Samfunn av frie mennesker fungerer godt.

Fortsettelsen
Dette vil fortsette i mange land. Her er Grunnloven og Stortinget over 200 år, og allerede nå viser utviklingen endringsbehov. Norge har forandret seg mye siden 1814, og dagens kraftige sentralisering, høye skattenivå, enormt byråkrati, uendelig strøm av nye bestemmelser og en generell innstramming av rettigheter skaper gryende uro og behov for vesentlige endringer. I mange samfunn har man greidd seg helt uten en sentral makt, et eksempel er indianerne i Amerika. Det kan hevdes at det var før, men det kan også hevdes at prinsippene er de samme.

For stor er ikke OK: Den store (makten nå) mot de mange små (fremtiden) - målet er individuell frihet

Historien viser at sterke ideer vinner fram og at etablerte krefter alltid holder på status quo. Når den felles interesse er stor nok og ideene er klare kan en strategi og handlingsplan for endringer legges. Endringene må gå veien om en revolusjon, den kan skje uten vold, og de etablerte systemer er aldri i stand til å drive fram vesentlige endringer. Aktivister må gå utenom.

Les her: Lær deg alltid si nei og verden blir bedre.

Metodene
Metodene for det etablerte maktapparatet i dag er å kontrollere gruppers tanker, kontroll av penge- og finanssystemet og derved all praktisk aktivitet samt et maktapparat for å skape lydighet. Når misnøyen er sterk nok og mange er med begynner man i det små med å nekte å godta, vise sivil ulydighet, si hvordan du vil ha det og foreslå løsninger. Så kommer strategien inn i bildet, flere små aktiviteter settes i gang, bredden i engasjementet testes, og deretter ruller det videre. Dagens system er basert på vertikal kollektivisme der lydigheten og kontrollen bygges organisasjonsmessig opp og vi alle bringes under systemets kontroll. Det nye systemet trenger individualister eller ledere som kan dra i gang og dra andre med. Det etablerte systemet fossiliseres alltid og revolusjon trengs for å få til endringer.

Hellas rives mellom mange krefter styres nå fra utsiden de trenger en revolusjon

Her er stoff til en bruksanvisning for revolusjoner. Bøkene finnes gratis på nettet.

  • "From Dictatorship to Democracy" er et lite hefte publisert av Gene Sharp basert på studier i 40 år av ikke-voldelige metoder for demonstrasjoner. Denne fenomenale boken har vært med som et fotokopiert hefte fra Burma til Indonesia, Serbia og nylig i Egypt, Tunis og Syria, og med motstand i Kina også nevnt. Den er delt ut i ungdomsopprør over hele verden, og er en bruksanvisning på revolusjon og når du har lest den vil du anbefale den for andre. Den er blitt sammenlignet med Karl Marxs Manifesto og Mao Tse Tung Lille Røde i historisk viktighet og har hatt stor praktisk betydning i den arabiske vår som nå er i gang.

Gandhi var en pågående revolusjonær

  • Gustave le Bon "The Crowd: A Study of the Popular Mind" er en vurdering av hvordan grupper eller masser oppfører seg. Gustave Le Bon beskriver mange typer grupper og hvordan de fungerer. Han gjør forskjell på grupper og viser hvordan de fungerer - mobber, juryer, valgte grupper, og enkle grupper. Dette er en viktig bok for alle som er interessert i samfunnets utvikling.

Les her: Hør de globale prinsipper for administrasjon av stater som overtas.

  • Gustave le Bon "The Psychology of Revolution": Her viser han at nåtiden ikke bare er en tid for nye oppdagelser, den er også en tid for revisjon av vår kunnskap. Vitenskapen er ikke sikker lenger, og gamle prinsipper forsvinner. Historien revurderes og usikkerhet er kommet inn over alt. Hellige dogmer står for fall og det blir vanskeligere og vanskeligere å dra konklusjoner.

Les med et kritisk sinn og lær å bli aktivist.

Væpnet politi er et dårlig tegn - det viser et splittet samfunn og at de som styrer er villige til å begå fysiske overgrep mot andre

Linker

The Crowd av Gustave Le Bon

The Psychology of Revolution av Gustave Le Bon

From Dictatorship to Democracy av Gene Sharp

Film Gene Sharp: How to start a revolution. Filmen kan lastes ned fra Pirate Bay

Det første Storting

Graeber: Fragmenter av en anarkists antropologi

Albert Einstein Instituttet: The Albert Einstein Institution works to advance the worldwide study and strategic use of nonviolent action.

Revolusjon er kamp om et vidt spekter av ideer - det er uakseptabelt at vi dreper millioner av dyr uten tanke på dyrevelferd.