Politikk på alle områder tvangsmekanisme veien til anonym ufrihet

Dagens politiske styring kan avvikles

Vi gjøres stadig mer anonyme. De som bor her har vært sterke individer, vidtfavnende i sine interesser, verdensvante og de elsker alt fra sitt eget område og å bestemme det som skjer i egne liv. Den sterke sentraliseringen endrer dette, og andre vil bestemme over våre liv. Det selvfølgelige i at en styrer seg selv blir svekket.

Paragrafene blir en klamp om hodet

Samfunnet vårt er tvers i gjennom politisk styrt - andre mennesker styrer den enkelte i stadig økende grad, og vi lever i et fengsel av sammenvevde regler. Det blir stadig mer detaljer å forholde seg til, og sentraliseringen er sterkere enn noen gang.

Toppstyringen er total

Regionene er uten betydning, kommunene er i praksis under sentral administrasjon, lokale miljøer er uten rettigheter og den enkelte er uten innflytelse og bare et lydig objekt for politisk innflytelse, innbetaling av skatt og lovanvendelse via byråkratiet. Den enkelte er en slave i et system drevet av vår felles arbeidskraft, og det er et system der vi er fratatt all betydning.

Belastningen er for stor unødvendig stor

Grepet styrkes og vi bare glor på det som skjer

Nå flyttes makt gradvis ut til overnasjonale organer, og vi er de facto via politiske beslutninger i ferd med å skusle bort vår frihet. Individenes rett plukkes i filler, og vi har ingenting å si. Vår politiske, økonomiske, kulturelle og militære aktivitet er styrt utenfra. Vi deltar nå i krig på fremmed jord, og er i ferd med å utvide slik meningsløs deltakelse.

Tenkingen er begynt og handling kommer

Våre såkalte demokratiske prinsipper er tvangsmekanismer

Når flertallet styrer blir mindretallet tvunget inn i situasjoner som er alt fra dårlig likt til umulige å godta. På noen områder som militærtjeneste, abort er det innført reservasjonsrett som en sikkerhetsventil. Lover er blitt maktinstrumenter som tvinger oss i kne, og de brukes flittig.

Politikkens muligheter er brukt opp det gikk galt: Nye lover og direktiver utarbeides i en strøm, og vi vet ikke lenger hva som står der en gang. Grensen for hva vi skal gå med på er passert.

Ny dag kommer

Det bærende prinsipp i samfunnet bygges nytt

Grunnprinsippet skal være at beslutninger tas av den enkelte når og hvis de vil. Derfra bygger man opp det systemet man kan ha basert på frivillighet. Naturrettens hovedprinsipp om at ingen skal skades av andres aktivitet gjelder.

  • Den enkelte deltar lokalt i felles aktiviteter på frivillig basis. De som ikke vil delta gjør ikke det, og rammes ikke på noen måte av de konsekvenser dette innebærer
  • Lokale grupperinger dannes frivillig fra sak til sak, og kan la seg representere i kommunesammenheng hvis alle er enige om det
  • Representasjon videre er helt frivillig, og det har ingen konsekvenser for individer og lokale grupperinger hva som vedtas i utvidete geografiske grupperinger.
  • Globale vedtak er fullstendig meningsløse, og er bare uttrykk for at noen har maktønsker og vil styre andre. Alt som skjer i verden skjer jo lokalt og er initiert og gjennomført av individer.

Sentrale temaer store oppgaver blir mulige å løse

  • Avvikling av det sentraliserte pengesystemet og prinsippene om vekst og grådighet, innføring av lokale valutaer og byttearenaer med oppgave å fremme lokal bærekraftig økonomisk aktivitet
  • Desentralisering av alle beslutninger, omfattende eller total nedbygging av lovverket, selvbestemmelse for kommuner og lokale grupperinger, etablering av nye organer som alle er frivillige, full reservasjonsrett for den enkelte i alle saker
  • Miljøpolitikk basert på økologiske prinsipper og frivillig deltakelse
  • Nyskaping innen undervisning basert på full frihet i metode og pensum
  • Nye forebyggende funksjoner i helsevesenet, innføring av integrert behandling
  • Nedlegging av militærvesenet i den form vi nå har det, ingen deltakelse i militære operasjoner noe sted

Veien å gå bestemmer den enkelte

Fulle individuelle rettigheter vil gjøre samfunnet naturlig godt å være i

Felles er at individets rett er basis for alle samfunn, og dernest eventuelle lokale grupperinger. Ingen er politikere, og alle saksområder unntas fra politisk styring og erstattes med andre løsninger basert pa frivillighet. Alle individuelle beslutninger og lokale grupperinger er frivillige, og oppstår blant de frivillige og varer så lenge behovet finnes. Alle valg fjernes og det arbeides via konsensusprinsipper og åpen rådslaging.

Løsningen er å avvikle, bygge ned, desentralisere, fordele, bygge opp alles frivillige kontinuerlige deltakelse

Det følger ubehag og uvilje med det som skjer nå, og endringer er nødvendige. De store systemer vi har er modne for fjerning før vi blir kvalt.

Politiske partier og valg er et maktens kunstgrep som tar bort individuelle rettigheter, fjerner reelle individuelle valg og muliggjør sementering av maktstrukturer. Globale beslutninger er en feilaktig ide for alle menneskelige handlinger skjer først individuelt, siden lokalt og ingenting skjer globalt. Global styring med såkalt globale inngrep er en tvangstanke uten like.

Tenk nye tanker og gjør nye frihetsfremmende individbaserte tiltak

Det systemet vi har er ikke gammelt, det er ikke permanent, og det er mulig å forandre. Tenk etter og støtt opp om individets framtid.

Gammel geværkolbe: Det blir bra når alle geværer er brukne og gamle