Lover og regler er en fantasi

Vi lar vår frihet begrenses

Norske fusilierer eller soldater med gevær var en del av den eneveldige dansk-norske kongens apparat for undertrykkelse.

Makt utvikles gjennom fantasier og realiseres ved kriger der påtatte kunstige makter skaper frykt og underdanighet, og legger grunnlaget for et samfunn preget av mennesker uten selvstendighet og selvtillit. Noen ganger ble dette gjort av såkalt eneveldige konger eller keisere, i moderne tid er det institusjoner med grunnlag i et såkalt "demokrati" som starter kriger.

Lover er verktøyet som befester makten over befolkningen, og byråkrati, politi og rettsapparat er de som sørger for gjennomføringen av lovene.

Les her: Ikke stem ved noe valg for demokratiet er et styrt skuespill.

Frihetsbegrepet er aldri blitt det vi kan få, nå er det under press, og det går opp for stadig flere at vi lever i et lukket system det er vanskelig å bryte ut av.

Les her: Norge er organisert slaveri.

Vi lever i institusjoner som barnehager og skoler fra vi er ett eller to år gamle, og til vi går av med pensjon etter omtrent 40 år i arbeidslivet. Samfunnsystemet er dypt regelstyrt og er slik lagt opp at denne tilværelsen er påkrevd for praktisk talt alle, og det er bare et fåtall som klarer å bryte ut. Dette er et liv som lett kan kalles et slaveri, selv om det finnes materielle belønninger å hale. Du er aldri din egen herre i dette systemet, og andre bestemmer alt over deg. Det eneste du egentlig vet er at du trenger penger for å overleve.

Det eneste som er sikkert er at man trenger penger for å overleve, og at det tar all den tid man har i 40 år. Bindingen økes ved at den samlede skatten er 50 - 70 %.

Grunnloven 1814 fjernet bare eneveldet

Vi feirer friheten som grunnloven ga oss, og grunnloven vises fram som et banebrytende frihetsdokument. Før vi fikk grunnloven var Norge del av et uhyrlig enevelde styrt fra et annet land, og grunnloven fjernet dette eneveldet. Forsamlingen som laget grunnloven var slett ikke representativ, det var bare eiendomsbesittere der, og ingen kvinner. Kampen om loven var hard, det var faktisk grensetrefninger før Mossekonvensjonen ble vedtatt og plasserte oss under Sverige. Frihetsbegrepet i grunnloven gjelder bare nasjonen, og siden vi fikk den skulle vi hatt en utvikling av personlig frihet som bare ble dypere og dypere, men det motsatte har skjedd. Siden 1814 og 1905 da nasjonen ble enda friere er den personlige frihet blitt slett behandlet.

Stengslene er ikke fysiske, men de er like virkelige for det, og frihetens kvalitet er neste store begrep å sikte mot.

Lover kommer ut av intet

Det formelle grunnlaget for lover og regler finnes ikke, det er bare blitt slik at vi stilltiende har godtatt alt helt fra gammel tid. I riktig gamle dager for omtrent 2000 år siden var lovene få og muntlige og hadde bred, kanskje universal aksept. Nå formelig renner det inn med nye lover som de fleste ikke har noe forhold til. Hvor kommer egentlig retten til lovgiving fra, er den basert på gamle makttrusler som har fått hevd? Vi har ingen generell reservasjonsrett, ikke en gang når bestemmelsene er svært negative for oss. Det er gjort noen få unntak: Militærtjeneste, abort.

Les her: Lover ødelegger samfunnet naturretten gir frihet.

Å fjerne grunnloven og begynne på nytt ville klare tankene våre

Behov for endringer i grunnloven er skrikende, og vi trenger ikke flere paragrafer. Den riktige diskusjonen er om vi trenger grunnloven i det hele tatt. Svaret er nei, og vi trenger heller ikke at de såkalte menneskerettighetene tas inn.

Lovens paragrafer brytes hele tiden av de som skriver dem.

  • Innen miljøvern der mange aktører systematisk ødelegger miljøet.
  • utenrikspolitikk der Norge nå rutinemessig sender norske soldater til bruk utenfor rikets grenser.
  • overnasjonale bestemmelser er inne, vi styrer ikke selv lenger.

Bestemmelser om den enkeltes retter og plikter mangler fullstendig, men det er heller ikke nødvendig når naturretten etableres som bærende prinsipp.

Friheten undergraves

Bestemmelsen om at "Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige" diskuteres i forhold til vår EØS-avtale der vi blir bedt om å akseptere nye innskrenkende bestemmelser i hopetall, det snakkes om 8000 nye bestemmelser. En rekke internasjonale avtaler forplikter oss langt utover det et fritt land skal bære. Stortinget vedtar stadig nye bestemmelser som det ventes at vi følger, og byråkratiet er allerede nedlesset i arbeid med å følge opp at nordmenn overholder de tallrike bestemmelsene som alle innskrenker vår frihet.

Den store ideen om integrasjon av alle i Europa er ikke en frihetside, det er en styrings- og ufrihetside.

Begrepet frihet

Frihet er definert i ordbøker og leksika, og viser oftest til de såkalt store friheter som ytringsfrihet i mange varianter, religionsfrihet, pressefrihet og mange andre. Frihet har med mangel på eller grad av styring fra andre, i hvor stor grad noen personer eller krefter styrer andre personers tanker og handlemåter. Total frihet er sjelden omtalt, det latterliggjøres og synes å være uaktuelt, og vi tar det for gitt at samfunnet må sette begrensninger i den enkeltes frihet. Vi har lover som det sies vi må følge, det finnes sosiale og moralske konvensjoner som begrenser den enkeltes handlefrihet. Alle restriksjoner og innskrenkinger er i prinsippet frihetsberøvende for den enkelte, men vil ofte bli akseptert av praktiske og nyttemessige årsaker.

Fysiske og mentale invasjoner kan begge hemme fri aktivitet. Eksempler er land som invaderer andre, som truer andre eller sosiale og økonomiske krefter som er så kraftige at du ikke kan stå i mot. Mediepress som enkelte har vært utsatt for har vært karakterisert som en sterkt frihetsbegrensende handling utenfra.

Mangelen på ressurser kan oppleves som redusert frihet, andres handlinger kan redusere ens frihet og trusler fra omverdenen kan være frihetshemmende.

Salg og prosenter er viktigere enn frihet.

Kommersiell overkjøring

Forbrukersamfunnet kjører en ensidig kampanje for øket forbruk, masseproduserte varer med moteappell, kontinuerlig innovasjon og påvirkning. Dette styres av informasjons og propagandakampanjer med massivt etterhvert globalt trykk som er svært inkluderende når du henger deg på. Du er med, du er in, men du er blitt viljeløs og ufri.

Overvåkingssamfunnet

Myndighetene har nå adgang til alle data om oss, den amerikanske debatten om overvåking er fullt ut relevant her i Norge også. Forrige generasjon kunne be om å "få se mappa mi", men metodene er mer avanserte nå. Datasamfunnet og internettbruken har gjort dette mulig i stor stil, og det er ingen grunn til å tvile på at detaljert overvåking foregår.

Angrep på friheten ender forferdelig - bildet fra Kambodsja er skrekkelig, og vi er ikke der, men det framstår nå et helhetsbilde med betydelige trusler mot vår personlige frihet og private sfære.

Filosofisk begrep

Gamle filosofer elsker frihetsbegrepet, og går rundt og rundt i sine resonnementer om begrepet frihet, uten at nytten av disse tanker synes stor. Frihet har subjektivt innhold, og avhenger av hvor mye den enkelte legger i frihet ut fra sin egen situasjon. Frihetens grenser er ofte ganske tydelige, og i vårt samfunn er vi meget opptatt av hva vi selv eller andre kan eller ikke kan gjøre. Det er iverksatt omfattende rutiner på svært mange områder i samfunnet som er vedtatt av flertallet, men som av mange oppleves som frihetsberøvende og derved uønsket.

Ufrihet er tryggere

Det hevdes at ved å oppgi ens frihet til staten kan man få en tryggere og mer forutsigbar situasjon. Et eksempel er velferdstaten der vi reservasjonsløst gir fra oss våre skattepenger, gjør oss selv økonomisk avhengige og fanges av systemet.

Det er din opplevde private frihet det dreier seg om

Frihet er først og fremst et individuelt og subjektivt begrep, og innholdet i frihetsbegrepet definerer du selv.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.