Økologisk landbruk kjører opp artsmangfoldet

Floraen er rik men ikke fullt ut kjent og tatt vare på

Viktige faktorer i naturen er artsmangfold, biologisk mangfold eller biodiversitet. Vår rike flora av planter er viktigere enn vi har trodd, og arbeidet med vår plantearv er nå i god gjenge, se Plantearven. Et rikt plantemiljø betyr motstandskraft ved klimaendringer, variert mat og gode forhold for mange insekter og dyr.

Biologisk mangfold omfatter alle variasjonene av livsformer som finnes på jorden. Planter, dyr, sopp og mikroorganismer, arvestoffet deres og det økologiske samspillet de er en del av. Alt henger sammen, og alle faktorer bidrar. Vi deler mangfoldet inn i atsmangfold, genetisk mangfold og økosystemmangfold.

Plantearven skal gi oss trygg og god mat av mange slag

Det er sterkt å ha mange forskjellige planter

Artsmangfold er et sentralt element i det fremtidige økologiske jordbruket. Ved lokale kortsiktige endringer i vær og langsiktige klimaendringer vil vi med stort antall varianter alltid finne planter som tilpasser seg forholdene. Dermed er det plass for mange økosystemer, dvs næringskjeder som henger sammen og som gir brede levevilkår for planter og dyr.

Frøarkiver mange steder nå

Artsmangfold godt for oss som skal spise plantene

Forbrukerne vil i økende grad ha økologisk mat, og jordbruksnæringen følger opp, se artikkel "Økologisk jorbruk er en suksess". Det er vist at organisk jordbruk er effektivt, sparer energi, fører biodiveristeten videre og bevarer en sunn jord for framtidige generasjoner. Mange utredninger og forsøk er i gang til beste for oss alle.

Ville blomster hjelper bier og indirekte mennesket

Økologisk mat er nå prismessig på samme nivå som konvensjonelt dyrket mat, og da er det ingenting å lure på.

Linker

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.

Økologisk landbruk er bra for artsmangfoldet!

Økologiske driftssystemer – hvordan kan de forandre landbruket?

Hvorfor er artsmangfold (biodiversity) viktig og hvem bryr seg?

Svalbard plantelager.

Arboretet på Milde i Bergen.

Gamle ertesorter i dyrking