Jordbruket vil ødelegge Jorda om vi fortsetter

Naturbasert hagebruk eneste vei framover

Hva er dine behov? Hva trenger vi virkelig? Det er grunn til å stille disse spørsmålene nå da vi og de neste generasjonene reelt står overfor store endringer. Det ser ut til å være rikelig med olje, men maskinjordbruket med oljebasert drift og gjødsling fungerer ikke i det lange løp. Hva kan vi bruke i stedet for olje? Solen gir oss rikelig energi hver dag, men vi velger å bruke olje i stedet. Vi bruker olje tilsvarende 7 dager akkumulert solskinn hver dag, og en dag, kanskje om 100 år eller mindre er det slutt.

Vi driver derfor degenererende virksomhet, vi bryter ned og degenererer. Det er smertefull kunnskap, for dette har vi gjort i generasjoner. Det må imidlertid ta slutt for ellers vil Jorda bli ødelagt.

Er det nødvedig med storskala drift eller kan vi greie oss med naturlige metoder

Evig produksjon

Vi må over i en situasjon der det vi gjør kan vare evig,og det må være regenerativt dvs. at vi bygger opp igjen det vi har ødelagt. Tidslinjen for en moderne gård er ikke lang i et tusenårs perspetiv, for den kan bare holde på til jorda er utarmet.

Hvor gammel er menneskets kultur

Vi har vært her lenge, kanskje i omtrent millioner av år, og vi tente ild for omtrent 500. 000 år siden, vi laget bastkurver for omtrent 100.000 år siden, har spilt musikk i omtrent 50.000 år, vært kunstnere like lenge og drevet jordbruk i omtrent 10.000 år. Men først etter at oljen kom for omtrent 100 år siden har vi drevet industrielt jordbruk og industriell virksomhet er ikke mer enn omtrent 200 år gammel.

Russerne tok aldri vestlige masseproduksjonsmetoder i bruk, de blander ting

De 5 menneskekulturene

Mennesket har gjennomgått en utvikling her på jorden. Først samlet vi mat der vi kunne finne det og supplerte med jakt og fiske. Deretter kom hagedyrking med dyrking av flerårige planter, og så jordbruk med drift av dyr, og sist har vi industrielt jordbruk med massiv teknologi og enorm skala.

Dette siste har hatt store konsekvenser, og etter mindre enn 200 år ser vi nå alvorlige følger av moderne jordbruk. Det er øket avskoging, støvlandskaper, saltjorder, økologiske katastrofer, utarmet jord. For mindre enn 500 år siden var det skoger overalt, nå er det nesten bare skoger igjen høyt på fjellet der jordbruket ikke kan være. Maten som produseres er av lav næringskvalitet, og etterfølgende industriell prosessering gjør det enda dårligere. Moderne mat er blitt helsefarlig sett i et lengre perspektiv.

Fruktskoger er mulige, naturlige og gir god avling.

Saken er klar og vi kan ikke fortsette

Moderne jordbruk er ikke bærekraftig av mange grunner. Det er totalt avhengig av olje til maskineri, det er helt avhengig av gassbasert kunstgjødsel og det trenger kjemikalier i mengder. Moderne jordbruk forbedrer ikke jorda noen steder, og de store skogløse arealene som trengs er totalødeleggende for klimaet. Det blir erosjon, tørke, utarming av jorda, ubalanse i økosystemene og menneskene presses bort fra jorda og inn til byene til sosiale katastrofer.

Det finnes løsninger

Noen tror at vi er dømte, men det er neppe sant. Andre tror på en teknologisk "fiks" som kan dra oss ut av dette når oljen tar slutt eller miljøet er katastrofalt, men det er heller ikke mulig. Løsningen ligger i å vende tilbake til respekt for Jordas naturlige systemer, spille på lag med disse og starte en fornyelsesprosess.

Naturlig dyrking har mange gode sider og er løsningen.

Vi har vært der før

Bronsealderen var omtrent 2500 år før vår tid, den gikk over i jernalderen, og dette krevde at man brukte store mengder tre til metallproduksjon. Dette førte igjen til avskoging, påfølgende erosjon og alvorlige miljøproblemer som man sliter med den dag i dag. Eksempelvis hentet romerne ved i Spania til fyring og brukte store mengder ved lokalt til metallproduksjon slik at de i praksis avskoget hele landet.

Bronse er tredreperen: Felling av skog er en stor industri og skal være med naturlig ettervekst.

Vi fortsetter imidlertid avskogingen ennå, store arealer ryddes for å få plass til mer jordbruk, eksempelvis soyaproduksjon i Brasil. Mange sier at det som skjedde med Påskeøya med avskoging en dag vil gjelde hele Jorda, og at vi da vil være dømte.

Løsningen på saken finnes

Løsningen er basert på naturlige prinsipper for varig dyrking eller permanent dyrking, noen kaller det permakulturprinsipper. Det dreier seg om hagekultur eller hortikultur som kommer av hortus plante og har fokus på plante, mens jordbruket har fokus på åkeren, og fjerner alle økosystemer. Hagekulturen bruker hakke og spade, jordbruket bruker plog. Hagekulturen oppmuntrer til gjenvekst og at økosystemene fremdeles virker, åkerkulturen fjerner alle plantene hvert år og ødelegger alle økosystemer.

Vi går spennende mat-tider i møte.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Her er Toby Hemenways hjemmeside om permakultur