En fri verden er mulig ved fravær av sentral styring

Det viktigste prinsippet er at alle bestemmer alt selv

Ingen grenser finnes, vi kan lage kart uten grensestriper på kryss og tvers, man kan bo hvor man vil i verden og gjøre hva man vil. Husk at alle landegrenser og alle lover er kunstige konstruksjoner som vi tvinges til å akseptere, og at man har de samme rettigheter som alle andre i det området man er.

Les mer: Tenk deg tanken at loven gjelder ikke for deg.

Drømmen om det gode liv finnes hos alle

Kanskje mange lever bedre nå enn før mange steder. Men begynner vi å grave i detaljene er det mye vi kan gjøre bedre.

Geografi, været, planter, dyr og mennesker er fast, men det er mye som kan være verdt å forandre.

Dyr er i fare overalt på grunn av menneskelig aktivitet, vi må skjerpe oss for vi dreper og dreper og ødelegger miljøer.

Les mer: Vegansk frukt grønnsaker usunt ødelegger miljø, kjøtt er sunt, ketose naturlig

Tvang er vanlig nå

De menneskesamfunn vi kjenner styres av autoriteter, sekulære og religiøse, som tvinger innbyggerne i et område inn i sin oppfatning av verden. De setter landegrenser, beslutter lover, krever tjeneste som arbeider, soldat, bonde, tjener og betaling av skatter eller at man skal tro på bestemte dogmer eller ideer. Alt er basert på tvang via såkalte lover, okkupasjon av land, tyveri av fellesressurser og sterke systemer for kontroll.

Det kan bli svært bra om vi fjerner regler og frivillighet er hovedregel

Men informasjon flyter lettere mellom oss nå, og det er lettere å se hva som egentlig foregår. En rik utvikling for frihet er mulig, og her er noen punkter å tenke på.

 • Å bøye seg for andres vilje er ikke rett, for alle er født like og har lik rett på jorden.
 • Alle kan bosette seg der de vil og gjøre hva de vil så lenge de ikke skader noen.
 • Å "jobbe" 8-10 timer hver dag i 40 år er unødvendig, og drepende kjedelig. Begrepet "jobb" gir grunnlag for tvang og slaveri. Alle mennesker er generalister, har store og brede evner og kan mye. Hovedaktivitet skal være å skaffe nok til egne behov, gjøre mye selv og gå lite på "jobben" eller ikke ha "jobb".
 • Alle får gjøre som de vil, selv sette grensene sine uten å delta i alle felles saker som militærtjeneste, skattebetaling, abort, religion, skolevesen osv.
 • Militærvesenet skal bort for det er en total sløsing, politi holdes på et minimum, innbyggerne tar selv ansvar for hverandre og hva de gjør seg i mellom, basert på et enkelt prinsipp om ikke å skade hverandre. All våpenproduksjon legges ned.
 • Overstyring av mindretallet ved det vi nå kaller politikk skal bort og konsensusprinsipper blir normen. Folk gjør som de vil, og politikk er ingen ønsket aktivitet eller heltidsaktivitet for noen.

Alle er med eller de er ikke med for det bestemmer de selv, og alle er fornøyd.

 • Samfunnet skapes av frie mennesker i samarbeid, og alle kan komme med ideer og forslag til tiltak, delta i diskusjoner og være med å bestemme.
 • Alle er selvstendige, de kjennes av de som de vil ha med å gjøre, og er uten identitet og registrering forøvrig. Ingen er lagt inn i noe register og utsatt for overvåking.
 • Sentral myndighet finnes ikke, alt ordnes i praktisk samarbeid mellom de som har interesse i sakene. Byråkratiet avvikles.
 • Dersom det trengs en representativ forsamling trekkes de som skal være med ut ved loddtrekning blant hele befolkningen, og alle er med på åremål slik at alle deltar.
 • Alle familier tar seg av sine egne barn, inklusive opplæring for livet i verden.
 • Industrisamfunnet med sin spesialisering og storskala produksjon dempes kraftig, storskalavirksomhet er ikke nødvendig for å dekke lokale behov. Dette gjør lokal aktivitet mulig og sikrer velstanden.
 • Det sørges for bolig og arbeid til alle via familie og forbindelser forøvrig.
 • Penger finnes bare for å bytte varer og tjenester og ingen har monopol på å lage dem. Renter og spekulative gevinster finnes ikke.
 • Man deltar i det man vil, skatt betales ikke, alle deltar i felles arbeid av alle slag der det trengs og man ser nytte i det.
 • Arbeid og fritid er det samme, det skilles ikke mellom tider for det ene eller andre, man lever sitt liv og sover eller er våken, og er man våken kan man delta i aktivitet.
 • Økologiske prinsipper er gjennomført for all aktivitet.

Kjemi er overdrevent viktig, og vitenskapelig frihet eksisterer ikke, til å undersøke hva man vil.

 • Helsearbeid er først av alt forebyggende, alle lærer riktig metode for å ta vare på seg selv.
 • Perverse forretningsmodeller der virksomheter kan tjene penger på sykdom, krig, andres uvitenhet etc. finnes ikke.
 • Vitenskap er fri søkende kunnskap og orientert mot felles nytte og å finne ut av den verden vi lever av.
 • Vekst som økonomisk ideologi er borte.
 • Rett er enkelt at du ikke skal skade noen, tvister avgjøres ved forhandling med enighetskrav. Domstoler finnes ikke.
 • Kunst, sport, vitenskap og kultur er ikke bare for profesjonelle, deltakelse er vanlig og mulig for alle. Bred aktivitet er ønsket for alle så lenge de lever, alle er åpne og støtter dette.
 • Reise til andre områder, kulturutveksling, læring av fremmede språk er helt vanlig.

Les mer: Samfunnets totale kontroll ødelegger selvstendighet og livsglede.

Dette er ingen drøm

Ikke noe av dette er sjokkerende og umulig å snakke om, og land som Costa Rica har lagt ned sitt militærvesen, mange steder er økologi utbredt, store grupper er bevisste på sin helse, flere land bruker folkeavstemminger og konsensusgrupper, men det meste er uløst.

Utfordringen, mine venner, den ligger der. Vi sår tankene hos dere, jobber selv videre med dem, og håper dere gjør det samme. Et liv uten selvbestemmelse gir ikke frihet.

Les mer: Bærende prinsipp at man skal bestemme alt selv uten unntak.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.